Project Life in Quarries 2018-06-14T17:03:46+00:00

PROJECT LIFE IN QUARRIES

DE GROEVE VAN CLYPOT MAAKT DEEL UIT VAN DE SITES DIE SINDS 2014 INGESCHREVEN ZIJN IN HET PROGRAMMA « LIFE IN QUARRIES».

DIT PROJECT GROEPEERT VERSCHILLENDE SPELERS ZOALS HET WAALSE GEWEST, NATAGORA, FIEDEX EN HET PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT. HET HOOFDDOEL BESTAAT ERIN « BIODIVERSITEIT EN ONTGINNING » TE VERENIGEN

Dit project is voornamelijk gebaseerd op de implementatie van nieuwe beheertechnieken tijdens de ontginningsfase en niet alleen tijdens de sanering van de site. Op een site zoals de groeve van Clypot, is de ontwikkeling van de biodiversiteit een evidentie. De kliffen in de groeve zijn gunstige habitats voor roofvogels, waar de voortplanting van oehoes werd vastgesteld.

Er werden acties op touw gezet om permanente poelen te creëren in de vegetatiearme zones om zo de kolonisatie van amfibieën te stimuleren waaronder de rugstreeppad en de gewone pad.

Bepaalde acties kaderen in een overleggeheel met het Departement Natuur en Bos zoals de creatie van een « dode arm » nabij een waterloop om zo een vochtige zone te voeden en de ontwikkeling van bijzondere fauna en flora mogelijk te maken.

Bovendien bevordert Life in Quarries de communicatie tussen de verschillende partners van het project : steenhouwers, besturen, NGO’s, wetenschappers. De vele uitwisselingen op het vlak van competentie en ervaring stimuleren het ontstaan van goede praktijken in het dynamische beheer van de biodiversiteit.

MEER WETEN